Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden werden laatst geüpdatet op 06/03/2023.

De applicatie “T-WOW”; hierna de “Applicatie” werd ontwikkeld door TigerLily World of Wonders (hierna: “TWOW”), met maatschappelijke zetel te Grote Markt 57, 2500 Lier en ondernemingsnummer (KBO-nummer) BE 0765.352.269.

 

1.    Definities

Applicatie” betekent de mobiele applicatie “T-WOW”, ontwikkeld door TWOW, die gratis beschikbaar is via de Google Playstore en Apple Store en daar door de Gebruiker kan gedownload worden op een Android of iOS toestel. De Applicatie omvat eveneens de Content, de software, de programma's, de functionaliteiten, de databases, de besturingssystemen, de documentatie en alle andere onderdelen en services waaruit zij bestaat, de updates en de mogelijke nieuwe versies waarin TWOW voorziet voor de Applicatie.

Content” betekent onder meer de structuur van de Applicatie, de redactionele inhoud, de tekeningen, de illustraties, de afbeeldingen, de foto's, de merken, de logo's, de tekens, de handelsnamen, de audiovisuele werken, de multimediawerken, de visuele inhoud, de beeld- en geluidssignalen, alsook andere content die de Applicatie bevat en/of andere onderdelen waaruit de Applicatie bestaat.

Gebruiker”  betekent een meerderjarig fysiek persoon of een minderjarig fysiek persoon die voorafgaand toestemming heeft gekregen van zijn ouders of van de persoon belast met het ouderlijk gezag , en de Applicatie heeft gedownload voor persoonlijk gebruik en zonder commercieel doeleinde en direct of indirect winstoogmerk.

 

2.    Toepassingsgebied

2.1. De Applicatie “T-WOW” werd ontwikkeld door TWOW en heeft als doel om de Gebruikers te laten participeren in het stadsspel en zo spelenderwijs de mooiste plekken en weetjes over de stad te ontdekken.

2.2. In deze Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie worden de gebruiksregels omschreven die van toepassing zijn op het gebruik van de Applicatie door de Gebruikers.

2.3. Door het installeren van de Applicatie op uw toestel en/of door naar de Applicatie te gaan in hoedanigheid van Gebruiker, aanvaardt de Gebruiker expliciet, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud deze Gebruiksvoorwaarden.

2.4. TWOW behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en ze aan te passen aan de ontwikkelingen van de diensten gekoppeld aan de Applicatie en aan de ontwikkelingen op het gebied van techniek of wetgeving.

 

3.    Applicatie

3.1. Na het downloaden van de Applicatie kan Gebruiker een systeem check doen van de Applicatie. De Gebruiker zal de overige functionaliteiten van de Applicatie en de Content evenwel pas kunnen gebruiken (waaronder het spelen van het stadsspel) zodra de Gebruiker zijn spelcode heeft ingegeven in het daarvoor voorziene invulveld.

3.2. De softwareversie van de Applicatie kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om nieuwe functies en nieuwe services toe te voegen. Eventueel onderhoud en/of updates om de goede werking van de Applicatie te garanderen kunnen worden uitgevoerd zonder de Gebruiker voorafgaand in te lichten.

3.3. TWOW behoudt zich het recht voor om de Applicatie en de Content ervan van tijd tot tijd te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of bij te werken zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

3.4. Als bepaalde inhoud van de Applicatie in strijd is met de wet, met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op info@twow.be op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

3.5. De Applicatie kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen TWOW en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites. TWOW heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden. TWOW is dan ook niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij de Applicatie. TWOW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het consulteren van dergelijke externe websites. 

 

4.    Gebruik van de Applicatie en Content

4.1. De Gebruiker heeft een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd, kosteloos en eeuwigdurend gebruiksrecht op de Applicatie maar uitsluitend om in zijn persoonlijke gebruik te voorzien. De licentie op de Content is betalend en slechts tijdelijk.

4.2. Het gebruik van de Content in de Applicatie vereist dat in de webshop van TWOW een unieke spelcode werd aangekocht. Het spel kan op de door Gebruiker gekozen dag en locatie worden gespeeld, samen met het door hem vooraf gekozen aantal Gebruikers.

4.3. Het gebruik van de Content is beperkt in de tijd. Deze gebruiksduur begint te lopen van zodra de aangekochte spelcode is geactiveerd, en verstrijkt na een vooraf bepaalde en gecommuniceerde spelduur, die voldoende ruim is vastgelegd. Na het verstrijken van de spelduur wordt de toegang tot de Content automatisch en onherroepelijk stopgezet, zelfs indien Gebruiker het spel niet volledig heeft kunnen uitspelen.

4.4. De Gebruiker mag in geen geval:

 • Een deel of de volledige Applicatie of inhoud aanpassen, wijzigen, vertalen, transcriberen, compileren, decompileren, assembleren, deassembleren, transcoderen, of ‘reverse engineering’ toepassen;
 • Afgeleide werken creëren van de Applicatie onder licentie;
 • Software of processen gebruiken met als doel de inhoud te kopiëren zonder de voorafgaande toestemming van TWOW;
 • De Applicatie te exporteren, de Applicatie gedeeltelijk of volledig samen te voegen met andere computerprogramma's;
 • Een deel of de volledige Applicatie tijdelijk of permanent reproduceren, ongeacht op welke wijze en ik welke vorm dan ook;
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TWOW een min of meer substantieel deel van de inhoud van de door de Applicatie opgebouwde databases en archieven extraheren of hergebruiken, ook voor persoonlijke doeleinden;
 • Systemen invoeren die de Applicatie en/of de inhoud geheel of gedeeltelijk kunnen hacken, of die de mobiele Applicatie kunnen schenden;
 • De Applicatie en het daarin vervatte stadsspel spelen onder invloed van alcohol, geneesmiddelen die een invloed kunnen uitoefenen op uw motorische vaardigheden, narcotica of bij medische problemen in de ruimste zin van het woord die beletten om de Applicatie op een verantwoorde manier te gebruiken en het spel te spelen;
 • De Applicatie en/of de inhoud op welke manier dan ook te verkopen, verhuren, in licentie door te geven aan derden.

4.5. De Gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk:

 • De Applicatie uitsluitend op zijn apparatuur te downloaden voor persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden;
 • Zich te onthouden van het gebruik van softwareprogramma's of installaties die de goede werking van de Applicatie zouden kunnen verstoren;
 • TWOW onmiddellijk in te lichten zodra u op de hoogte bent van pogingen van hacking en in het bijzonder van illegaal of niet-contractueel gebruik van de Applicatie en/of van Content;
 • Om bij het gebruiken van de Applicatie zich ten allen tijde aan de verkeersregels en regels van het openbaar domein te houden;
 • Om te allen tijden op een veilige manier het stadsspel te spelen, zonder zichzelf en de andere weggebruikers te hinderen of in gevaar te brengen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om zich op een veilige manier door de openbare ruimte te verplaatsen;
 • Te beschikken over een gepaste en adequate ongevallenverzekering.

 

5.    Technische beperkingen

5.1. Eventuele technische problemen kunnen nooit 100% voorkomen worden. TWOW doet echter zijn uiterste best om deze technische problemen te voorkomen, dan wel deze zo spoedig mogelijk op te lossen.

5.2. De Gebruiker moet zich ervan verzekeren dat zijn internetaansluiting toereikend is voor de werking van de Applicatie. TWOW is niet verantwoordelijk voor een gebrekkige werking van de Applicatie bij het ontbreken van een internetaansluiting of bij een gebrekkige internetverbinding. Een aantal services functioneren niet bij een slechte internetverbinding.

5.3. De Gebruiker moet zich er tevens van verzekeren dat het batterijniveau van zijn toestel voldoende toereikend is. TWOW hanteert hierbij de objectieve maatstaf van een batterijpercentage van 60%. Wanneer het toestel een lager batterijpercentage heeft zal de Gebruiker het spel niet kunnen starten.

5.4. Voor een goede werking van de services van de Applicatie is het noodzakelijk bepaalde functies van de smartphone te activeren (camera, netwerken, …). Wanneer deze functies niet zijn geactiveerd of ontbreken op de smartphone van de Gebruiker, werken bepaalde services niet op de Applicatie. Voorts is voor een goede werking vereist dat de Applicatie overdag wordt gebruikt, daar de Applicatie tevens gebruik maakt van Augmented Reality (AR).

5.5. TWOW onderneemt alle redelijke inspanningen om de Applicatie op de stores te publiceren en de compatibiliteit van de Applicatie met het merendeel van de op de markt verkrijgbare smartphones. Gezien het groot aantal verschillende modellen en diverse besturingssystemen (al dan niet bijgewerkt), de mogelijke toeslagen van de providers, en de verschillende door de Gebruiker geïnstalleerde softwareprogramma's, kan TWOW niet garanderen dat de Applicatie volledig compatibel is met alle smartphones, en is derhalve niet verantwoordelijk voor een gebrekkige werking.

 

6.    Intellectuele eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de Applicatie en de Content zijn exclusief eigendom van TWOW. Het downloaden van de Applicatie verschaft de Gebruiker geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten van TWOW. Alle reproductie- en uitvoeringsrechten zijn voorbehouden.

 

7.    Bescherming van persoonsgegevens

7.1. TWOW hecht belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van Gebruikers, en streeft ernaar om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren. 

7.2. TWOW zet zich in om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

7.3. De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van de Applicatie. De Gebruiker kan deze  samen met de Gebruiksvoorwaarden raadplegen voor aanvang van het spel.

 

8.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. Behoudens kwaad opzet of fraude, kan TWOW niet aansprakelijk worden gesteld:

 • Voor eventuele verkeerde informatie die in de Applicatie wordt verstrekt;
 • Voor handelingen (fout of nalatigheid) die Gebruiker tijdens het spelen van de Applicatie stelt;
 • Voor schade die Gebruiker zichzelf of derden berokkend;
 • Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Applicatie;
 • Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de Content en/of het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de internetsites verbonden met de Applicatie, of waartoe de Gebruikers toegang zouden hebben via de Applicatie;
 • Schade van welke aard dan ook, toegebracht aan de Gebruikers, aan hun toestellen, computersystemen en telefoonapparatuur en aan de hierop opgeslagen gegevens, en evenmin voor de mogelijke gevolgen hiervan op hun persoonlijke, beroepsmatige of commerciële activiteiten;
 • In het geval de Gebruiker er niet in slaagt de Applicatie te bereiken of te gebruiken, om welke reden dan ook, in het bijzonder bij het uitvoeren van onderhoud, updates of technische verbeteringen;
 • Wanneer de verbinding om welke reden dan ook moet worden verbroken.

8.2. De Gebruiker verzaakt aan elke aanspraak in rechte lastens TWOW, zowel voor wat betreft zelf geleden schade als voor schade veroorzaakt aan derden. Indien TWOW door derden in rechte zou worden aangesproken, verbindt de Gebruiker zich er hoofdelijk en ondeelbaar toe om TWOW volledig te vrijwaren.

9.    Overmacht

9.1.  Wanneer de Applicatie niet kan gespeeld worden op het gekozen moment en de gekozen stad door overmacht kan TWOW hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Onder overmacht wordt verstaan: vertragingen, mechanische of digitale pech, netwerkproblemen bij de mobiele operator, onvoorziene problemen bij de cloud provider, onvoorzien en dringend onderhoud van de cloud infrastructuur, overheidsmaatregelen, wegenwerken, wegafsluitingen, evenementen in de stad, wanprestaties van derden, weersomstandigheden, natuurinvloeden of natuurrampen, ziekte, terroristische dreiging. Deze lijst is niet limitatief.

 

10.  Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

10.1.        Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. 

10.2.        In geval van een geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhandig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

11.  Overige bepalingen

11.1.        De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval heeft TWOW het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

 

12.  Contact

Adres: Grote markt 57, 2500 Lier - België

Telefoon: 03 318 60 55

E-mail: info@twow.be

VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze verkoopsvoorwaarden werden laatst geüpdatet op 06/03/2023.

 

1 Definities

i. ‘Verkoopsvoorwaarden’: deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen U en Ons bij de aankoop van Producten;

ii. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij Wij Ons ertoe verbinden om de Producten aan U te verstrekken mits voldaan is aan de Verkoopsvoorwaarden;

iii. ‘Consument’: een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

iv. ‘Professionele Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

v. ‘Producten’: unieke spelcodes die te koop aangeboden worden op Onze Website. Deze spelcodes zijn slechts 1x bruikbaar op de vooraf gekozen locatie, hebben een maximale spelduur en zijn geldig gedurende een periode van 365 dagen vanaf aankoop;

vi. ‘Wij/We/Ons/Onze’: de onderneming zoals vermeld in artikel twee van deze Verkoopsvoorwaarden.

vii. ‘U/Uw’: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten;

viii. ‘Partij/Partijen’: U en/of Wij;

ix. ‘Website’: www.twow.be

2 Onze identificatie

Wie zijn Wij:

TigerLily World of Wonders BV

Grote Markt 57, 2500 Lier

0765.352.269

Contact:

Telefoonnummer: 03 318 60 55

E-mailadres: info@twow.be

3 Toepassing

3.1. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van Onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dient U deze Verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Verkoopsvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die U op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3.2. Wij houden Ons het recht voor om deze Verkoopsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Verkoopsvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen U en Ons.

4 Aanbod en aanvaarding

4.1. Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Dit kan echter geen grond zijn voor het inroepen van de niet-conformiteit van de levering.

4.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product op Onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

4.3. Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in Onze prijzen of voorwaarden.

4.4. Uw aanvaarding van Ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op Onze Website. Deze aankoop is bindend. Wij versturen automatisch een bevestiging van het order naar het door U opgegeven e-mailadres.

4.5. Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die U aan Ons verstrekt, correct zijn. Indien er toch fouten in zouden staan, dan vragen Wij U om Ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten.

4.6. Wij behouden Ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door U.

4.7. De Overeenkomst komt pas tot stand van zodra Wij U een bevestiging sturen van Uw bestelling op het door U opgegeven e-mailadres. Deze bevestiging zal de informatie bevatten over de door U bestelde Producten.

5 Onze prijzen

5.1. De prijzen van Onze Producten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw en eventuele andere door U te dragen taksen of belastingen. Eventuele andere aangerekende kosten worden apart vermeld.

5.2. We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar We verplichten Ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van Uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan U worden aangerekend.

6 Betaling

6.1. Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, vanaf het moment dat U de bestelling plaatst. Voor de betaling van Onze Producten aanvaarden Wij Bancontact, Mastercard, VISA en iDEAL.

6.2. Wij kunnen de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. We nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van Uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

6.3. Voor de afhandeling van de betalingen maken Wij gebruik van het externe betalingsplatform van Stripe. De gepaste beveiligingsmaatregelen worden voorzien. Op deze betalingen zijn de Verkoopsvoorwaarden van Stripe van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van de online betalingen.

7 Levering

7.1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om Uw bestelling onmiddellijk te verzenden, indien dit niet mogelijk zou zijn, uiterlijk binnen de 5 werkdagen te leveren.

7.2. Het is Uw verantwoordelijkheid om de levering op het opgegeven e-mailadres mogelijk te maken.

7.3. Wanneer Wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 5 werkdagen te laten leveren, dan verzoekt U de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer We niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft U het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen We spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

7.4. Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten Onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op U over van zodra U (of een door U aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken U er evenwel op attent dat hoewel U het Product na volledige betaling in eigendom houdt, U niet Onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 13 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij Ons of bij Onze licentiegevers berusten.

8 Herroepingsrecht

8.1. Op basis van het herroepingsrecht kan U, indien U de hoedanigheid heeft van Consument, binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij horen uiteraard wel graag Uw feedback zodat We Onze dienstverlening kunnen verbeteren.

8.2. Als U beroep wilt doen op het herroepingsrecht, dan stelt U Ons daarvan op de hoogte voor het verstrijken van de herroepingstermijn. U kan hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat U hier vindt of U kan Ons een ondubbelzinnige verklaring opsturen waarin U meedeelt de Overeenkomst te willen herroepen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag na de dag van ontvangst van de Producten en kan opgestuurd worden naar info@twow.be

8.3. Van zodra U Uw herroepingsrecht aan Ons heeft meegedeeld, zullen wij technisch ervoor zorgen dat het Product niet meer gebruikt kan worden.

8.4. Indien U Uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Verkoopsvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen Wij U het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop We geïnformeerd worden over Uw beslissing.

8.5. Wij zullen U terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij U uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

8.6. U heeft geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:

 • De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht).

9 Garantie

9.1. U beschikt als Consument over een wettelijke garantie van twee jaar. U kan van dit recht gebruik maken indien het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan U kennis had op het ogenblik van de verkoop.

9.2. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde Product wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het Product. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het Product aan U.

9.3. Indien U van Uw garantie wenst gebruik te maken, moet U Ons zo snel mogelijk, en ten laatste binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek, op de hoogte brengen. Dit kan via info@twow.be. Wij verzoeken U om Ons ter zake alle nodige informatie te bezorgen (desgevallend kan hierbij gebruik worden gemaakt van foto’s).

9.4. Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige Product. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Ons of voor U ernstige overlast zou berokkenen, dan verbinden Wij Ons ertoe om U een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de Overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits Uw teruggave van het Product.

9.5. De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op:

 • schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie.

10 Klantendienst

10.1. Wij streven ernaar om Onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor U ter beschikking op het telefoonnummer 03 318 60 55, via e-mail op info@twow.be of per post op het volgende adres Grote markt 57, 2500 Lier – België. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

11 Aansprakelijkheid

11.1. In de mate dat dit toegelaten is, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn Wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van Onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door Onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.

11.2. Niets in deze Verkoopsvoorwaarden beoogt Uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Verkoopsvoorwaarden bedoeld om Onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid (inclusief die van Onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

11.3. Indien Wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat U heeft betaald voor de aangekochte Producten.

12 Bescherming van persoonsgegevens

12.1. De door U opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van Uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan Uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met Onze Privacyverklaring.

13 Intellectuele eigendom

13.1. Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van Onze Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij Ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

13.2. De inhoud van de Website is Onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van Ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

14 Overmacht

14.1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van Onze verplichtingen onder deze Verkoopsvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van Onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten Onze wil.

14.2. In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen Wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan een (1) maand duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van de Producten die door U werden betaald en niet werden geleverd).

15 Algemeen

15.1. Indien een bepaling van deze Verkoopsvoorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Verkoopsvoorwaarden.

15.2. Het feit dat Wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van Onze rechten en verhindert Ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

15.3. Deze Verkoopsvoorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Verkoopsvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

15.4. De Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen U en Ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen U en Ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

16 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1. Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle Overeenkomsten waarop onderhavige Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

16.2. U kan een geschil over deze Verkoopsvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt U op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

16.3. Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar Onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.