Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op: 30/03/2023

1.     Inleiding

1.1.   Algemeen

De website www.twow.be (hierna: de “Website”) en de diensten worden aangeboden door TIGERLILY WORLD OF WONDERS BV (hierna “wij” en “ons”). Iedere persoon die onze Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten door een spelcode aan te kopen (hierna de “Klant”) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of wij dit daadwerkelijk doen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen van toepassing. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze privacyverklaring willen wij u op een transparante manier informeren over de verwerkingsactiviteiten die wij, als verantwoordelijke voor de verwerking (verwerkingsverantwoordelijke), doorvoeren. Met andere woorden: wanneer wij beslissen “waarom” en “hoe” persoonsgegevens moeten worden verwerkt.

1.2.  Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

1.3.  Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie te publiceren. Je vindt de datum van de huidige versie bovenaan (“Laatst gewijzigd op”). Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.

2.     Contactgegevens

Onze Website en diensten worden aangeboden en beheerd door TIGERLILY WORLD OF WONDERS BV. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0765.352.269 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Grote Markt 57, 2500 Lier.

U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) via het contactformulier op onze Website;

(c) telefonisch, op 03 318 60 55; of

(d) per e-mail, met gebruikmaking van info@twow.be

3.    Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1.  Informatie verwerking

Afhankelijk van wat op u van toepassing is in uw hoedanigheid als Bezoeker of Klant, verwerken wij volgende persoonsgegevens.

Categorie van persoonsgegevens

Technische gegevens door gebruik van (niet-) noodzakelijke cookies:

 • IP-adres;
 • geografische locatie;
 • browsertype en -versie;
 • besturingssysteem;
 • verwijzingsbron;
 • duur van jouw bezoek, paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van jouw gebruik van de service.

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de technische gegevens is het gebruik van (1) niet-noodzakelijke cookies.

De niet-noodzakelijke cookies die technische gegevens bevatten, kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van het gebruik van de Website. Voor meer informatie omtrent cookies zie onze Cookiebanner.

Daarnaast maken we ook gebruik van noodzakelijke cookies. Dergelijke cookies worden verwerkt voor het technisch goed functioneren van de website. Meer informatie vind je in onze Cookiebanner.

Rechtsgrond

Uw toestemming verkregen via onze cookiebanner voor niet-noodzakelijke cookies. 

Onze legitieme belangen, zodat de Website technisch goed functioneert, wij u de gevraagde diensten kunnen leveren en om fraude te voorkomen of om de netwerk- en informatiebeveiliging van onze IT-systemen te waarborgen.

Bewaartermijn

Zie de Cookiebanner op deze Website.

-----

Categorie van persoonsgegevens

Communicatiegegevens

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt.

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met u.

Rechtsgrond

Ons legitiem belang, namelijk om te kunnen reageren op uw verzoeken, vragen of opmerkingen.

Bewaartermijn

Communicatiegegevens worden maximum 3 jaar bewaard.

-----

Categorie van persoonsgegevens

Transactiegegevens van Klanten

 • Contactgegevens (Naam en voornaam, emailadres, telefoonnummer, adresgegevens)
 • Kaartgegevens
 • Transactiedetails (aangekochte spelcode, tijdstip aankoop)
 • Tijdstip gebruik spelcode.

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de transactiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u via onze Website/webshop een spelcode aankoopt.

De transactiegegevens kunnen worden verwerkt voor het leveren van de aangekochte spelcode(s) en het bijhouden van een goede administratie van die transactie(s).

Rechtsgrond

Uitvoering van een overeenkomst tussen u als Klant en ons (de Algemene Voorwaarden).

Bewaartermijn

Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog voor zeven jaar bewaard om aan de wettelijke verplichting te voldoen (fiscale verplichting).

-----

Categorie van persoonsgegevens

Nieuwsbriefgegevens (direct marketing):

 • Voornaam;
 • Familienaam
 • E-mailadres

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de nieuwsbriefgegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

De nieuwbriefgegevens worden verwerkt om u onze nieuwsbrieven te verzenden, waarvoor u toestemming heeft gegeven. U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link “uitschrijven” in de betreffende e-mail of door een andere actie die daarin wordt beschreven.

Rechtsgrond

Uw toestemming.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden verwerkt totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

-----

Categorie van persoonsgegevens

Wedstrijd deelname gegevens:

 • Voornaam;
 • Familienaam;
 • E-mailadres
 • Uw antwoorden op de wedstrijdvragen;
  Tijdstip van indiening deelname.

Verwerkingsdoeleinden

De bron van de wedstrijd deelname gegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een door ons georganiseerde wedstrijd actie.

De wedstrijd deelname gegevens worden verwerkt om uw deelname aan de wedstrijd actie te kunnen beheren, alsook om u te kunnen laten weten of u al dan niet gewonnen bent.

Rechtsgrond

Uitvoering van een overeenkomst of het nemen van stappen om tot zo’n overeenkomst te komen, tussen u als deelnemer en ons.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden verwerkt tot 1 maand na afloop van de wedstrijd.

-----

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig zou zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons legitiem belang, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

3.2.  Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. order picking, levering, etc.);
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

4.     Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

In sommige omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

5.     Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de "EER" bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze staan bekend als "derde landen" en hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan die in het de EER. Dit betekent dat wij extra stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER.

Wij gebruiken specifieke contracten met externe derden die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (ook wel bekend als de Standard Contractual Clauses: SCC) voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. De SCC’s garanderen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als die welke in het kader van het AVG zou gelden. Daarnaast  worden aanvullende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

6.     Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons via info@twow.be.

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.

 

6.1.  Het recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

 

6.2.  Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten vervolledigen.

 

6.3.   Het recht om te wissen (“recht op vergetelheid”)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (de AVG);
 • de verwerking is voor direct marketing doeleinden;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in het geval van een rechtstreeks aanbod van diensten aan een kind en de verwerking is daarbij op basis van toestemming; en
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons rust; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

 

6.4.  Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om gewichtige redenen van algemeen belang.

 

6.5.  Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

 

6.6.  Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:

(a) toestemming;

(b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit; of

(c) deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd,

hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

 

6.7.  Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Betrokkenen uit andere lidstaten hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun eigen nationale toezichthoudende autoriteit. Voor een overzicht van de contactgegevens van deze autoriteiten, klik op deze link

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6.8.  Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.